O Projekcie

Tytuł projektu: „Dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych”

Beneficjent: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.2 „Innowacje
 i transfer technologii”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu”

Całkowita wartość  projektu: 14.516.130,90 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 10.882.027,85 PLN

Terminy realizacji: 10.12.2010r.  -  28.11.2013r.

Charakterystyka projektu:

Projekt  zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku przemysłowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT). W zmodernizowanym obiekcie RCIiTT zostaną ulokowane instytucje zajmujące się przede wszystkim budowaniem współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu, a co za tym idzie transferem i komercjalizacją technologii, ochroną własności intelektualnej oraz  promocją przedsiębiorczości. W wybudowanych salach szkoleniowo-konferencyjnych organizowane będą szkolenia e-learningowe dla Wydziałów ZUT oraz dla przedsiębiorców w zakresie m.in. informatyki, architektury, technologii i inżynierii chemicznej. Ponad 1000m2 pomieszczeń zostanie przygotowana do lokowania się tam przedsiębiorstw powstających w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jak i powsta jących przy Uczelni innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off i start-up. Preinkubowane firmy będą miały doskonałe warunki do rozwoju i przejścia w kolejną fazę inkubacji. Zbudowana zostanie również infrastruktura dla posadowienia specjalistycznych laboratoriów realizujących badania na zamówienia przemysłu. Rozwój RCIiTT, jako jednostki regionalnej, w dużej mierze pozwoli na koordynację i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Projekt w całości wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przez zwiększenie skuteczności procesu udostępniania i wdrażania do gospodarki innowacyjnych technologii poprzez rozszerzenie oferty usług proinnowacyjnych, udostępnianie infrastruktury dla firm opartych na nowoczesnych technologiach oraz stworzenie miejsca skupiającego profesjonalne zaplecze doradcze. ZUT stworzył koncepcję RCIiTT, opierającą się na współpracy z różnymi podmiotami na rzecz podnoszenia konkurencyjności regionu w dziedzinie przedsiębiorczości, badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości akademickiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013